TECH CLUB - CLB SỐ

29-10-2019
CLB SỐ được thành lập dựa trên nhu cầu ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên phát triển kinh doanh và tạo doanh số từ kênh ONLINE dựa trên nền tảng MXH azibai. CLB SỐ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ quy định của Điều lệ của CLB, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.